Verkeerskundig ontwerp knooppunt De Baars uitgewerkt

projectteam InnovA58 28-12-2017 1994 keer bekeken

Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft in overleg met Rijkswaterstaat het wegontwerp van de verbrede A58 rondom knooppunt De Baars op papier gezet. Vanuit de middenas van de weg is bepaald hoeveel ruimte verkeerstechnisch nodig is als er een derde rijstrook bij komt in beide rijrichtingen.

Het ontwerp van de autosnelweg met de ligging van de autosnelweg en verbindingsbogen qua hoogte en breedte ligt nu nagenoeg vast. Hiervoor zijn de verkeerskundige richtlijnen gebruikt,die zorgen voor een veilige weg met logische verbindingen voor het verkeer en goede verkeersdoorstroming. Daarnaast is ook een standaard ruimtebeslag ingetekend voor  taluds, sloten, lokale wegen en waterlopen. Dit geeft een eerste beeld van hoe dit alles uitkomt in de omgeving. Dit ontwerp hebben we gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over knooppunt De Baars op 13 december 2017. De volgende stap is de verdere inpassing van de weg in de omgeving en het nader uitwerken van de sloten, taluds, lokale wegen, waterlopen en geluidsmaatregelen. Zie hier het verkeerskundig ontwerp voor knooppunt de Baars zoals dat er nu ligt. Heeft u een beter idee over de inrichting op een bepaald punt, laat het ons dan weten.  In de loop van januari is naar verwachting ook de rest van het tracé voor de verbrede A58 uitgewerkt inclusief een indicatief ruimtebeslag. Dan kunt u ook daarop reageren.

Grondaankoop
Wanneer het totale ruimtebeslag bekend is, kan de grondverwering ook in een stroomversnelling komen. Lees hier meer over de grondaankoop. Eerder heeft Rijkswaterstaat van omwonenden begrepen dat zij benaderd zijn door een rentmeesterskantoor dat aanbiedt te adviseren in het grondaankooptraject van de A58. Dit zijn géén initiatieven van Rijkswaterstaat. Wij benaderen de direct-aanwonenden zelf en hebben dat in een groot aantal gevallen ook al gedaan. Wanneer omwonenden vragen hebben of alvast meer willen weten over de grondaankoop, kunnen zij contact opnemen met Hans Gijezen (E: hans.gijezen@rws.nl, T: 06 - 310 113 76).

Planning
Het Ontwerp Tracébesluit en de milieueffectrapportage moeten eind 2018 klaar zijn, waarna ze ter visie worden gelegd. Rekening houdend met de reacties op het OTB neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar verwachting eind 2019 een definitief Tracébesluit. De start van de realisatie van het project staat gepland voor 2020 en naar verwachting is het project in 2023 gereed.

Cookie-instellingen