Nieuwe brug voor verbrede A58 bij Oirschot aan zuidkant

projectteam InnovA58 10-10-2017 2874 keer bekeken

De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt verbreed naar een snelweg met in elke rijrichting drie rijkstroken. Om de weg ter hoogte van Oirschot goed te kunnen verbreden moet er een extra brug over het Wilhelminakanaal aangelegd worden.

Er zijn dan twee keuzes: aan de noord- of aan de zuidkant van de huidige weg. Na een zorgvuldig en intensief samenwerkingsproject met de gemeente Oirschot is nu de keuze gemaakt om de extra brug aan de zuidkant te bouwen. Dat betekent dat Rijkswaterstaat verder kan met de uitwerking van het ontwerp. De zuidkant is de kant waar ook de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal ligt.

Al in een vroeg stadium heeft Rijkswaterstaat de inwoners van Oirschot gevraagd om mee te denken over de inpassing van de snelweg bij Oirschot. Uiteindelijk is een groep betrokken en enthousiaste inwoners aan de slag gegaan als ‘Team Oirschot’. Dit is een werkgroep die samen met hun achterban zorgvuldig heeft bekeken welke belangen een rol moeten spelen bij het ontwerp en de inpassing van de verbrede snelweg. Zij hebben goed geluisterd naar alle zaken die de inwoners van Oirschot belangrijk vonden om mee te wegen (klik hier voor het volledige rapport van Team Oirschot). Uiteindelijk heeft het team haar input aan het begin van de zomer overhandigd aan wethouder Hoek van de gemeente Oirschot en aan Karin Weustink, directeur van Rijkswaterstaat. Deze input is gebruikt voor de inpassingsvisie van de weg. Voor de keuze tussen noord en zuid kon Team Oirschot geen eenduidig advies geven. Wel heeft het team geadviseerd bij het opstellen van een zogenaamde afwegingsmatrix. Deze is ook aan de gemeenteraad voorgelegd met de vraag om een advies uit te brengen aan Rijkswaterstaat. De gemeente Oirschot gaf op 10 oktober het officiële advies om voor een brug aan de zuidkant te kiezen. Dat is de kant waar ook de ophaalbrug van het Wilhelminakanaal ligt.

Afwegingen
Er was aan de hand van alle afwegingen niet één duidelijk doorslaggevend argument om te kiezen voor de noordelijke of zuidelijke ligging van de nieuwe brug. Er is onder andere gekeken naar geluid- en luchtkwaliteit, verkeerskundige aspecten maar ook naar de cultuurhistorie. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde spelen deze aspecten natuurlijk een rol bij de verbreding, maar het in kaart brengen van alle afwegingen maakte de keuze niet in één keer duidelijk. Een van de afwegingen lijkt wél wat zwaarder te wegen. Dat is dat door te kiezen voor een brug aan de zuidkant van de A58, de weg iets verder van de kom van Oirschot komt te liggen. Hierdoor ontstaat gevoelsmatig ook een betere situatie met betrekking tot de effecten en bouwwerkzaamheden de komende jaren.

Advies overnemen
Rijkswaterstaat heeft besloten het advies van de gemeente Oirschot over te nemen. Nu duidelijk is geworden dat de brug aan de zuidzijde komt te liggen kan het ontwerp aan de zuidzijde uitgewerkt worden. Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer al een ingenieursbureau in de arm genomen dat nu de slag gaat met deze uitwerking. Wat daar onder andere bij komt kijken is de vraag wat deze keuze betekent voor de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal en de fietspaden en wegen onder en nabij de A58. Met de bewoners nabij de brug zijn in het voortraject al verschillende verkennende gesprekken geweest. Nu de keuze definitief is gaat Rijkswaterstaat intensiever met deze mensen in overleg. De komende maanden wordt ook in kaart gebracht welke gronden aan de zuidkant aangekocht dienen te worden.


Impressie van huidige situatie (links) en toekomstige situatie (rechts)

Het is de bedoeling dat Rijkswaterstaat in aanloop naar het Ontwerp Tracebesluit, dat in de tweede helft van 2018 afgerond dient te worden, het ontwerp van deze brug heeft uitgewerkt. Net als alle andere inpassingsplannen die nodig zijn om de gehele A58 tussen Tilburg en Eindhoven te verbreden. Rijkswaterstaat werkt ook hard verder aan de verbredingsplannen voor de A58 tussen de knooppunten Annabosch en Galder.

Cookie-instellingen