InnovA58 gaat aan de slag met Milieueffectrapport

projectteam InnovA58 14-09-2017 2024 keer bekeken

In een officiƫle aankondiging namens de minister van Infrastructuur en Milieu is vandaag bekend gemaakt dat Rijkswaterstaat voornemens is om een zogenaamd Milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het project InnovA58.

Dit voornemen geldt zowel voor het traject A58 St. Annabosch – Galder als voor de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. In zo’n rapport worden de milieugevolgen van het project beschreven. Van 15 september tot en  met 12 oktober bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over dit voornemen.

Rijkswaterstaat werkt hard door aan de verbreding van de A58 van 2 naar 3 rijstroken. Op dit moment wordt het Voorkeursalternatief verder uitgewerkt naar een Ontwerptracébesluit. Dat besluit stelt de uiteindelijk gekozen maatregelen om te kunnen verbreden en de inpassing van de verbrede A58 in de omgeving formeel vast. 

Bij dit ontwerptracébesluit hoort ook een Milieueffectrapport (MER). Dit MER is een bijlage bij het Ontwerptracébesluit waarin de milieugevolgen van de verschillende alternatieven voor de wegverbreding inzichtelijk zijn gemaakt. Alle benodigde oplossingen op het gebied van natuur, landschap en geluid worden er in opgenomen In het geval van InnovA58 gaat het vooral om de eventueel te verwachten effecten op de Natura 2000-gebieden Ulvenhoutse Bos, Regte Heide en Riels laag, Kampina en Oisterwijkse vennen. Het MER beschrijft of er effecten zijn, zo ja welke en hoe we daar mee omgaan. Om deze effecten formeel vast te stellen en om de omgeving de kans te geven daarop zienswijzen in te dienen wordt nu het voornemen tot een milieueffectrapport (MER) aangekondigd met een kennisgeving:

Kennisgeving Staatscourant Annabosch - Galder (pdf)
Kennisgeving Staatscourant Eindhoven - Tilburg (pdf)

Vier weken zienswijzen indienen
De komende vier weken kunnen er zienswijzen op het voornemen tot een MER worden ingediend. Dat kan op www.platformparticipatie.nl/innova58. Rijkswaterstaat wil vooral antwoord krijgen op de volgen vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het proces?
  • Hoe wilt u betrokken worden bij de planuitwerking?

De omgeving heeft de afgelopen jaren al een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het Voorkeursalternatief. Dit zal ook het geval zijn bij de totstandkoming van het MER en het (ontwerp)tracébesluit. De projectorganisatie van InnovA58 is voortdurend in contact met omgevingspartijen over wensen en randvoorwaarden. 

Meer informatie over het voornemen tot een MER is te vinden op www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 89 99. 

Cookie-instellingen