Innovatiedoelstellingen InnovA58 zijn haalbaar en uitdagend

projectteam InnovA58 30-03-2017 5140 keer bekeken

De innovatiedoelstellingen van InnovA58 op het gebied van milieu, energie, circulaire economie en life cycle costs (LCC) zijn haalbaar, maar uitdagend. Dat blijkt uit onderzoek van NIBE in opdracht van het project InnovA58 van Rijkswaterstaat.

InnovA58 richt zich op de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en Tilburg en Eindhoven. Innovatie is belangrijk bij dit wegverbredingsproject. De A58 moet een duurzame en slimme weg worden. Daarom heeft InnovA58 vorig jaar een aantal innovatiedoelen en -ambities opgesteld. Ook is een uitgebreid pakket aan innovatieve maatregelen in kaart gebracht, het zogenaamde voorlopig startpakket innovaties.

Vijf doelstellingen onderzocht
In opdracht van InnovA58 heeft onderzoeksbureau NIBE onderzocht of de innovatiedoelstellingen op het gebied van milieu, energie, circulaire economie en life cycle costs (LCC) haalbaar zijn. Mado Ruys, adviseur en plaatsvervangend innovatiemanager bij Rijkswaterstaat, vertelt dat NIBE vijf doelstellingen op haalbaarheid heeft onderzocht. ‘Ten eerste gaat het om een reductie van de CO2-footprint tijdens de aanlegfase met 30 procent. Ook streven we het beheer en onderhoud CO2-neutraal te laten zijn, met 20 procent lagere kosten . Een andere doelstelling is erop gericht om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en afval te voorkomen. Tot slot is het de ambitie om geluid, fijnstof en stikstof (NOx) bij de wegverbreding niet te laten toenemen, de zogenaamde saldo-0-benadering.’

Positieve uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. ‘Volgens NIBE zijn de doelstellingen haalbaar, maar uitdagend’, vertelt Ruys. ‘Dat laatste geldt voor de 30 procent lager CO2-footprint van de wegverbreding en de 20 procent lagere kosten in de beheer- en onderhoudsfase. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam asfalt en levensduurverlengend onderhoud; deze zijn cruciaal voor het behalen van de doelstellingen. Het onderzoek geeft inzicht in welke innovaties het meest belangrijk zijn voor een duurzame en slimme A58.

Samenwerking zoeken
InnovA58 gebruikt de uitkomsten van het NIBE-onderzoek bij het opstellen van het ontwerptracébesluit (OTB) en het bijbehorende milieueffectrapport (MER). ‘Het ingenieursbureau dat het OTB/MER gaat opstellen, kan van het onderzoek gebruikmaken’, stelt Ruys. ‘Maar als ingenieursbureaus andere innovaties weten die goed uit testen komen én haalbaar en betaalbaar zijn, kunnen die wellicht ook meegenomen worden in het OTB.’ Ruys vertelt ook dat voor een aantal innovaties de samenwerking met onder andere de gemeenten wordt gezocht. ‘Wellicht kunnen we gezamenlijk met regionale partijen de verbrede A58 en haar omgeving benutten om duurzame energie op te wekken.’

Living Lab
Daarnaast worden samen met de regio binnen SmartwayZ.nl, het samenwerkingsprogramma in Zuid-Nederland op het gebied van mobiliteit, een aantal innovaties onderzocht in het Living Lab, een ontwikkel-, test- en leeromgeving voor innovaties. Ruys: ‘Te denken valt aan innovaties voor fijnstof en stikstof, want daar zijn tot nu toe weinig effectieve maatregelen langs een rijksweg over bekend. Ook gaan we nader onderzoek doen naar het circulair ontwerpen van de weg, waarbij zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt en afval wordt voorkomen.’ Tot slot benadrukt Ruys dat het startpakket innovaties niet statisch is. ‘Daarom blijft er in alle fases van het project ruimte voor nieuwe innovaties, zolang ze maar bijdragen aan de projectdoelen.’

Meer informatie? Download dan het onderzoeksrapport of de publieksvriendelijke samenvatting.

Cookie-instellingen