Stand van zaken InnovA58

projectteam InnovA58 12-02-2017 1355 keer bekeken

De planuitwerkingsfase van InnovA58 vordert gestaag. We krijgen steeds meer zich op hoe de verbreding van de A58 zo goed mogelijk kan worden ingepast in de omgeving. Hoog tijd dus voor een update. Wat hebben we de afgelopen periode gedaan en waar houden we ons in 2017 mee bezig?

Voor InnovA58 was 2016 een belangrijk jaar. We hebben de verkenningsfase afgesloten en zijn gestart met de planuitwerkingsfase. De overgang tussen deze fases is soepel verlopen, waarbij we ons terdege hebben gerealiseerd dat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van de voorgeschiedenis van het project. Zo kunnen we beter en efficiënter ons werk uitvoeren.

Aanpak opgaven
Tijdens de planuitwerkingsfase werkt InnovA58 een aantal belangrijke opgaven nader uit. Hiervoor gaan we in gesprek met gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden. Zo hebben we in november 2016 na uitvoerig onderzoek een standpunt ingenomen over de Anneville-eik. Ook hebben we in 21 december 2016 bestuurlijke overeenstemming bereikt voor de aanpak van knooppunt De Baars. Daarnaast zijn we van start gegaan met het social designtraject voor een betere inpassing van de A58 in de omgeving van Oirschot. Team Oirschot, een groep enthousiaste inwoners en ondernemers uit deze gemeente, helpt ons hierbij.

Innovatie
Innovatie speelt een centrale rol bij InnovA58. Daarom hebben we in 2016 een aanpak opgesteld voor innovatiemanagement. Ook hebben we doelen en ambities geformuleerd en een voorlopig startpakket aan innovaties opgesteld. Begin 2017 is het haalbaarheidsonderzoek naar onze innovatiedoelen en -ambities afgerond. Op basis hiervan is het voorlopig startpakket herijkt. Innoveren doe je natuurlijk niet alleen. Daarom heeft InnovA58 in 2017 verrijkingssessies georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn we met gemeenten in gesprek gegaan over innovatie. Daarnaast starten we dit jaar met het Living Lab.

Concretisering
InnovA58 besteedt de verdere concretisering van de verbreding van de A58 uit aan een extern ingenieursbureau. Dit bureau stelt het ontwerptracébesluit (OTB) en bijbehorend milieueffectrapport (MER) op. Op dit moment zijn we dan ook druk bezig met het opstellen van het contract voor het ingenieursbureau en het bijbehorende aanbestedingstraject. Dit ronden we in 2017 af. Uiteraard houden we ook onze stakeholders op de hoogte van de voortgang. Net zoals in 2016 komen ook dit jaar de ambtelijke begeleidingsgroep (ABG) en bestuurlijk begeleidingsgroep (BBG) een aantal keer bij elkaar.

Cookie-instellingen