Ruim 70 belangstellenden uit Moergestel nemen kennis van stand van zaken

projectteam InnovA58 27-06-2018 5393 keer bekeken

Veel betrokkenheid en belangstelling was er van bewoners uit Moergestel op dinsdagavond 19 juni voor de inloopbijeenkomst over de aansluiting van de A58 op de kruisende wegen bij Moergestel.

Hier komt onder meer een langer en breder viaduct in plaats van  het huidige viaduct Vinkenberg en de carpoolplaats moet worden aangepast. Direct omwonenden stelden vragen over het meest recente ontwerp en vertelden wat zij hiervan vinden.

Viaduct
‘Het ontwerp voor het viaduct is nog niet definitief. We werken dit nader uit als we de opmerkingen vanuit de omgeving in kaart hebben gebracht en alles hebben doorgerekend. Het nieuwe viaduct moet aan de nieuwste richtlijnen voldoen voor verkeersveiligheid’, vertelt omgevingsadviseur Inge Peters. ‘Rijkswaterstaat wil de aansluiting van de A58 op de kruisende wegen bij Moergestel zo compact mogelijk uitvoeren om het ruimtebeslag op de aangrenzende percelen te minimaliseren. Daarom kiezen we voor een kruising zonder verkeerslichten en niet voor een rotonde of ovonde. Rotondes of een ovonde zijn hier voor de doorstroming van het verkeer niet nodig en vragen veel meer ruimte. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te vergroten, komen er mogelijk extra opstelvakken voor links afslaand verkeer op het viaduct. De fietssuggestiestroken op het viaduct blijven gehandhaafd en worden breder, enerzijds om een logische aansluiting te houden op de bestaande wegen, anderzijds veiliger voor fietsers en voetgangers.’

Inge vervolgt: ‘Rijkswaterstaat vervangt het bestaande viaduct Vinkenberg op de huidige locatie: om de bereikbaarheid van Moergestel te waarborgen is tijdens de bouw een tijdelijke voorziening nodig.’

Verkeersveiligheid
De meeste vragen en opmerkingen van bewoners gingen over de verkeersveiligheid op de lokale wegen. Zij vroegen aandacht voor de fietspaden op viaduct Vinkenberg, waar veel kinderen gebruik van maken als ze naar school gaan. Rijkswaterstaat geeft dit mee aan het ingenieursbureau voor het ontwerp van de weg en het fietspad op het viaduct.

Ook waren er vragen, met name van ondernemers over het ontwerp voor de carpoolplaats en de groenvoorziening.

Rijkswaterstaat stelt voor om de carpoolplaats te integreren in de Blankemansweg. Omdat de A58 en de aansluiting bij Moergestel naar het noorden te verplaatsen, moet ook de Blankemansweg worden verplaatst. In het nieuwe ontwerp komt de carpoolplaats mogelijk terug in de vorm van langsparkeerplaatsen langs de Blankenmansweg. Hierover worden overleggen ingepland met de betrokkenen en de gemeente.

Vragen over gemeentelijke woningbouw en een mogelijke randweg worden doorgegeven aan de gemeente Oisterwijk.

Waterberging
Door de verplaatsing van de A58 ter plaatse van Moergestel in noordelijke richting moet Rijkswaterstaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de bestaande waterberging tussen de snelweg en bedrijventerrein Sonman. Een alternatieve locatie voor de waterberging lijkt het meest geschikt op de locatie ten noordwesten van Moergestel.

Vervolg
Rijkswaterstaat is blij met de grote betrokkenheid en neemt de vragen en wensen mee in de verdere uitwerking van het ontwerp. Het resultaat presenteren we dit najaar aan alle omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst.

Extra informatie
- Factsheet verwerking wensen omgeving Moergestel
- Factsheet verwerking wensen omgeving Reedijk

- Overzicht beantwoording vragen inloopbijeenkomst

Cookie-instellingen