Tussenstand vervolg planstudie wegverbreding A58

projectteam InnovA58 18-07-2019 5147 keer bekeken

De voorbereiding van de wegverbreding van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder is volop aan de gang. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten we extra onderzoeken doen naar de gevolgen van stikstofuitstoot vanwege de wegverbreding. Dat vraagt tijd waardoor de vaststelling van het Ontwerptracébesluit (OTB) en de MER voor het traject Eindhoven-Tilburg en mogelijk voor het traject Annabosch-Galder naar achteren schuift.

Nader onderzoek naar stikstofuitstoot
Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer de extra onderzoeken klaar zijn en de OTB’s voor beide trajecten vastgesteld kunnen worden. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken.

De onderzoeken bestaan uit een paar stappen. Allereerst brengen we goed in beeld hoeveel stikstofuitstoot de wegverbreding van de A58 met zich meebrengt, met name rondom stikstofgevoelige natuurgebieden. Dit geven we zo snel mogelijk door aan het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV), dat namens het Rijk de situatie rondom stikstofcompensatie coördineert. De ministeries van IenW, LNV, BZK, EZK en Defensie werken ondertussen samen met de Unie van Waterschappen (UvW), de provincies en de VNG aan een nieuw perspectief voor het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof. Juist om tot een goede oplossing te komen – die recht doet aan de bescherming van stikstofgevoelige natuurgebieden en tegelijkertijd ruimte biedt voor ontwikkelingen – moet dit zorgvuldig gebeuren. Het kan zijn dat er aan het eind van dit proces voor project A58 extra maatregelen nodig blijken om de stikstofuitstoot te compenseren of te verminderen. Of dit aan de orde is kunnen we op dit moment nog niet inschatten.  

Inhoudelijke toetsing
De resultaten van de onderzoeken en de eventuele maatregelen verwerken we in het concept-OTB. Dan volgt een inhoudelijke toetsing. Daarna kunnen de OTB’s en MER’s worden vastgesteld en ter visie gelegd met ruimte voor inspraak.

Zodra hierover meer informatie bekend is, publiceren we dit via deze website. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten, meld u dan aan voor een melding (notificatie) als er nieuws op de website wordt geplaatst via de knop “registreren” op onze homepagina.

Cookie-instellingen