Ontwerp te verbreden A58 Eindhoven-Tilburg krijgt vorm

projectteam InnovA58 29-10-2018 5484 keer bekeken

Het ontwerp voor de verbrede A58 tussen Eindhoven en Tilburg krijgt steeds meer vorm. De uitgangspunten voor de deelgebieden op dit traject staan grotendeels op papier. De tekeningen met ontwerp en ruimtebeslag worden in november getoetst door specialisten en besproken met provincie en gemeenten.

Dit jaar vinden verder nog de nodige effectenstudies plaats naar de gevolgen van de verbreding. Naar verwachting begin 2019 zijn de resultaten hiervan voor het traject Eindhoven-Tilburg bekend en kunnen we deze presenteren. Voor het traject Annabosch-Galder vindt nog nadere uitwerking en overleg plaats. Het ontwerp voor dit traject is in de loop van 2019 bekend, waarna toelichting volgt.

Informatiemomenten

De komende 2 maanden bespreekt Rijkswaterstaat de ontwerpen voor het ontwerptracébesluit Eindhoven-Tilburg met de provincie en betrokken gemeenten. Het ontwerp is is eind november ook te bekijken via www.innova58.nl/denkmee. Een ieder kan hierop reageren en vragen stellen via dit digitale platform.

Nu het ontwerp voor dit tracédeel grotendeels vastligt, kan het ingenieursbureau aan de slag met de effectenstudies. In 2019 zijn de resultaten bekend van deze effectenstudies met onder andere de benodigde geluidsmaatregelen. Dan organiseert Rijkswaterstaat informatiemarkten voor het traject Eindhoven-Tilburg. Hierin gaan we uitgebreid in op het ontwerp van de weg in de omgeving inclusief de parallelwegen, taluds, sloten en geluidsmaatregelen.

De informatiemomenten voor het traject Annabosch-Galder schuiven door naar de tweede helft van 2019. In de tussentijd blijven we in gesprek met onze partners, direct betrokkenen en geven we waar nodig toelichting in gesprekken, per mail, brief of tijdens een bijeenkomst. 

Het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Eindhoven-Tilburg wordt naar verwachting in de eerste helft van 2019 vastgesteld. Het OTB Annabosch-Galder volgt naar verwachting in de tweede helft van 2019.

De actuele stand van zaken berichten wij via deze website, mailberichten en nieuwsberichten in de lokale media. Bewoners die nu al vragen hebben kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen via InnovA58@rws.nl of 0800-8002. Voor grondzaken verwijzen wij naar de factsheet.

Beekpassage De Beerze

Na aanleiding van het bestuurlijk overleg van 1 oktober jongstleden is nog geen besluit genomen over de brug over de Beerze.  Rijkswaterstaat onderzoekt verdere optimalisaties  voor het ontwerp van de brug. Ook zoeken partners en Rijkswaterstaat naar aanvullende financiering.

Beekpassage De Mark

Er is nog geen besluit genomen over het ontwerp voor beekpassage De Mark. Hierover vindt nader overleg plaats met onder andere de provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en het betrokken waterschap.

Knooppunt Annabosch

Rijkswaterstaat werkt het ontwerp voor knooppunt Annabosch met een fly-over verder uit. Hierin nemen we de inbreng vanuit bewoners en buurtverenigingen uit de ontwerpsessies mee. Daarbij brengt RWS de afwegingen duidelijk in beeld brengen en bespreekt deze met de provincie, gemeente Breda en gemeente Alphen-Chaam. Daarna volgt meer informatie over dit ontwerp.

 

Cookie-instellingen