Tussenstand ontwerp verbrede A58

projectteam InnovA58 10-09-2018 4141 keer bekeken

De afgelopen maanden is het ontwerp voor de verbrede A58 uitgebreid onderzocht. Dit ontwerp is voor veel locaties nog niet stabiel. Alleen voor het traject Best-Batadorp is duidelijk hoe en waar de verbreding en aansluiting op de omgeving gaat plaatsvinden.

Voor de andere weggedeelten, met name op het traject Annabosch-Galder vindt nog nadere uitwerking en overleg plaats.

Informatie
De twee informatiemarkten voor het traject Eindhoven-Tilburg vinden naar verwachting dit najaar plaats als de uitkomsten van de effectenstudies en maatregelen op dit traject bekend zijn. Dan gaan we uitgebreid in op het ontwerp van de weg in de omgeving inclusief de parallelwegen, taluds, sloten en geluidsmaatregelen. Vooral over deze geluidsmaatregelen leven nu al veel vragen. Daar komen we graag op terug als we zoveel mogelijk `effectenstudies` zoals dat heet, hebben afgerond. De informatiemarkt voor het traject Annabosch-Galder schuift door naar 2019. In de tussentijd berichten wij via deze website, mailberichten en nieuwsberichten in de lokale media over ontwikkelingen. Via onze website delen we informatie die beschikbaar is. Daarnaast informeren we direct betrokkenen over de ontwikkelingen die plaatselijk op de wegtrajecten plaatsvinden. Dit gebeurt in gesprekken, per mail, brief of tijdens een bijeenkomst. Bewoners die nu al vragen hebben kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen via InnovA58@rws.nl of 0800-8002. Voor grondzaken verwijzen wij naar de factsheet.

Knooppunt Annabosch en knooppunt Galder
Om de verkeersveiligheid te verbeteren in de toekomstige situatie bij knooppunt Sint Annabosch is Rijkswaterstaat opnieuw naar de tekentafel gegaan. Vijf varianten hebben we onderzocht, waarvan er twee zijn overgebleven. Dat zijn een fly-over en een dive-under. In beide varianten buigt het verkeer vanuit Galder richting Utrecht rechts af om de A58 te passeren en over de Royaaldreef te gaan richting A27. Bij de fly-over passeert het verkeer de A58 bovenlangs; bij de dive –under onderlangs. De optie voor de flyer-over lijkt hierbij het meest kansrijk vanwege de hogere kosten voor de dive-under (ongeveer 10 miljoen extra investeringskosten) in vergelijking met geringe milieuwinst. In oktober wordt bepaald welke variant in het Ontwerp-Tracébesluit komt. Als de keuze gemaakt is, kunnen de effectenstudies en de benodigde maatregelen voor geluid en inpassing in de omgeving voor de knooppunten Annabosch en Galder worden uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid hierover is, berichten wij hierover.

Oirschot
Voor de verbreding van de A58 ter hoogte van Oirschot en de aanpassing van het viaduct over de verbrede A58 vindt nadere detaillering plaats. Met name de hoogte en breedte van het viaduct en de aansluiting van de af- en toeritten op de lokale wegenstructuur zijn onderwerp van deze uitwerking. Omdat we merken dat er nog veel vragen leven, organiseren Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot in oktober een vragenuur in Oirschot. Tijdens dit vragenuur kunnen bewoners kennis nemen van de laatste stand van zaken en hun vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de gemeente en Rijkswaterstaat. Meer informatie hierover volgt via een mailing, deze website en de gemeentepagina en website van de gemeente Oirschot.

Beekpassage De Beerze
Rijkswaterstaat werkt nog aan het ontwerp van de Beekpassage De Beerze ter hoogte van Spoordonk. Hier zijn 2 varianten onderwerp van gesprek met tussen provincie, gemeente, waterschap, de Brabantse Milieufederatie, natuurorganisaties en direct omwonenden. Er is één variant met een verhoogde ligging van de A58 over de Beerze, met veel ruimte voor natuur en recreatie. De andere (basis)variant is een verbrede A58 die laag over de Beerze gaat net zoals nu het geval is. Hierover vindt nog overleg plaats.

Moergestel
Het ingenieursbureau doet op dit moment nader onderzoek naar de vormgeving van het nieuwe viaduct bij Moergestel, zoals hoogte, lengte en taluds. Zo zoeken we naar de meest optimale situatie voor de nabij gelegen woningen aan de Schoolstraat en Vinkenberg en het zicht voor de fietsers.

Ook onderzoeken we hoe we de aansluiting van de afrit van de A58 in combinatie met de Blankemansweg kunnen verbeteren om de situatie voor fietsers  veiliger te maken. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Oirschot. We vertellen u meer, zodra we dat weten.

Knooppunt De Baars
De ontwerpen voor knooppunt de Baars liggen nagenoeg vast. Ten opzichte van eerdere ontwerpen zijn aanpassingen gedaan om woningen aan de Eindhovenseweg te ontzien en de hoogteligging van het knooppunt te beperken. Er loopt nog overleg met de gemeente Tilburg over een fietsverbinding door de knoop.

Cookie-instellingen